Tęczowa Przygoda

Z miłości i pasji do dzieci.

Dołącz do nas już dziś

Przedstawienie "Smok"

Misja

 • Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
 • Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 • Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa nowych umiejętności i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.
 • Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia
 • Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
 • Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego.
 • Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.
 • Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka.
 • Stwarza i wspomaga naukę czytania i pisania, rozwijając sprawność umysłową i manualną.
 • Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
 • Stwarza możliwości uczenia się odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.
 • Integruje dzieci pełno- i niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie.
 • Oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.
 • Zapewniamy wykształconych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.