Tęczowa Przygoda

Z miłości i pasji do dzieci.

Dołącz do nas już dziś

Przedstawienie "Smok"

RODO
W TĘCZOWEJ PRZYGODZIE

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Zasady przetwarzania danych osobowych
w Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu
TĘCZOWA PRZYGODA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci uczęszczającego/cych do naszej placówki, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.
1. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka/dzieci uczęszczającego/cych do naszej placówki jest Zespół Placówek Oświatowych Magdalena Sawicka – Bartosik z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4a, 73-110 Stargard (zwanych dalej ADMINISTRATOREM).
Zespół Placówek Oświatowych Magdalena Sawicka – Bartosik prowadzi działalność w obszarze edukacji przedszkolnej jako Niepubliczne Integracyjne Przedszkole TĘCZOWA PRZYGODA.
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: ido@zpo.stargard.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mickiewicza 4a, 73-110 Stargard.
2. Konieczność przekazania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy. Konsekwencją odmowy powierzenia danych osobowych będzie odmowa podpisania umowy, odmowa realizacji umowy, odmowa wydania dokumentów, odmowa realizacji usługi.
3. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci uczęszczającego/cych do naszej placówki, w tym dane wrażliwe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
– dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności przedszkola ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla potrzeb rekrutacji pracowników, zatrudnienia pracowników, realizacji umów z klientami.
– dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
Jako podmiot, któremu powierzone zostały zadania własne gminy w zakresie edukacji przedszkolnej podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym z ustawy ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, kodeksu pracy, statutu przedszkola, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119).
– w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO)

Jeśli nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych przez przedszkole jedynie w oparciu o Pani/Pana zgodę. Powierzenie danych odbywa się wyłącznie w sposób sformalizowany poprzez podpisanie umowy powierzenia danych z kontrahentami obsługującymi działalność przedszkola, w zakresie objętym Pani/Pana zgodą .
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
– do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
o zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
o badanie satysfakcji klientów,
o windykacja,
o dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
o marketing bezpośredni produktów i usług.

4. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na administratorze obowiązku prawnego lub w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, instytucje publiczne, instytucje oświatowe, organizacje pozarządowe, instytucje kredytowe i płatnicze, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz administratora.
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych podpisanej z administratorem, wyłącznie w obszarze Pani/Pana zgody, zgodnie z poleceniami administratora oraz pod warunkiem zachowania poufności.
5. Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3 niniejszego dokumentu, tj.:
– w zakresie realizacji zawartej z administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji i przedawnienia ewentualnych roszczeń;
– w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez administratora;
– w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
– do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Ma Pani/Pan prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka/dzieci uczęszczającego/cych do naszej placówki oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
– żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od administratora Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka/dzieci uczęszczającego/cych do naszej placówki, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub uwarunkowanych odrębnymi przepisami prawa,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka/dzieci uczęszczającego/cych do naszej placówki narusza przepisy RODO.

7. Sposób przetwarzania danych
Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci uczęszczającego/cych do naszej placówki, będą przetwarzane w sposób ręczny oraz zautomatyzowany.
8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych
Gromadzone przez administratora dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od klientów. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie administratora przez podmioty zewnętrzne.